Ders İçerikleri

 

COURSE DESCRIPTIONS
 
TRM 511  Tourism, Society and Culture                                                       (3+0+0)3   ECTS 9
(Turizm, Toplum ve Kültür)
Socio-cultural sustainability; influence of tourism development on social and cultural practices of host communities. Minimizing the negative socio-cultural impacts of tourism; tourism practices that respect the socio-cultural authenticity of host communities.  Features of the bottom-up, community-based tourism development strategies; methods of involving and gaining the participation and support of the community members of a region in designing the development of a tourism destination. Managing the co-planning, co-monitoring, and co-controlling processes.
 
TRM 511  Turizm, Toplum ve Kültür                                                           (3+0+0)3    AKTS 9
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik; turizm gelişiminin çevre halkının sosyal ve kültürel yaşamına etkileri. Turizmin olumsuz sosyo-kültürel etkilerini en aza indirmenin yöntemleri; çevre halkına özgü sosyo-kültürel yaşama saygı gösteren turizm uygulamaları. Aşağıdan-yukarı ve çevre halkı odaklı işleyen turizm stratejilerinin özellikleri; bir bölgenin turizm varış noktası olarak gelişiminin tasarımında çevre halkın sürecin bir parçası haline getirilmesi, katılımı ve desteğinin sağlanmasının yöntemleri. Çevre halklıyla birlikte çalışılacak ortak-planlama, ortak-izleme  ve ortak-denetleme süreçlerinin yönetimi. 
 
TRM 513  Anthropology and Tourism                                                          (3+0+0)3   ECTS 7
(Turizm ve Antropoloji)
Early and contemporary theoretical perspectives that distinguish the contribution of anthropology to understanding processes of tourism. The early impact studies with focus on gender, ethnicity, identity, heritage, authenticity, crafts; the contemporary studies on constructing people, places and things for touristic purposes.
 
TRM 513  Turizm ve Antropoloji                                                                    (3+0+0)3   AKTS 7
Erken dönem ve güncel antropoloji kuramlarının turizmin süreçlerini anlamaya yönelik katkıları. Toplumsal cinsiyet, etnik köken, kimlik, geçmişin mirası, otantiklik ve el sanatlarına odaklanan erken dönem çevresel etki çalışmaları; bireyleri, yerleri ve cisimleri turistik amaçlar için yapılandırma üzerine odaklanan güncel çalışmalar.
 
TRM 516  Ethical Issues in Tourism Management                                      (3+0+0)3   ECTS 7
(Turizm Yönetiminde Etik Konular)
Ethical issues and dilemmas facing managers in business life in the tourism industry.  Implications of the UN Global Code of Ethics for Tourism.  Ethical norms, values and principles in the business context; developing formal and informal initiatives, processes, and structures to deal with recent ethical problems at work.  Sustainability as a requirement of ethical business practice; environmental ethics.  
 
TRM 516  Turizm Yönetiminde Etik Konular                                                 (3+0+0)3   AKTS 7
Turizm endüstrisinde yöneticilerin iş yaşamında karşılaştığı ahlaki konular ve ikilemler. BM Evrensel Etik İlkelerinin turizme etkileri.  İş ortamındaki etik normlar, değerler ve ilkeler; iş ortamındaki güncel etik problemlerin çözümü için resmi/gayrı resmi girişimlerin, süreçlerin ve yapıların geliştirilmesi.  sürdürülebilirliğin iş ahlakının bir gereği olarak ele alınması ve çevre etiği.   
 
TRM 521  Destination Development for Sustainable Tourism                        (3+0+0)3   ECTS 7
(Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme)
Characteristics of the destination as a tourism product; destination resources and attractors. Sustainable tourism destination; tourist behavior in the context of destination development; destination’s image, branding  and positioning; roles and responsibilities of destination management organizations; information systems for destination;  tourism destination networks.  Stakeholders, strategic alliances and public-private partnerships; cases of various destinations worldwide.
 
TRM 521  Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme                       (3+0+0)3   AKTS 7
Varış noktasının turizm ürünü olarak özellikleri; varış noktası öz kaynakları ve çekim unsurları.  Sürdürülebilir varış noktası; varış noktası geliştirilmesi bağlamında turist davranışı; varış noktasının imajı, markalaştırılması ve konumlandırılması; varış noktası yönetim organizasyonlarının görev ve sorumlulukları; varış noktası bilişim sistemleri; turizm varış noktası ağları.  Paydaşlar, stratejik ortaklıklar ve kamu-özel sektör işbirlikleri; örnek vaka olarak dünyadan çeşitli varış noktaları.
 
TRM 522  Environment, Sustainability and Tourism                                      (3+0+0)3   ECTS 7
(Çevre, Sürdürülebilirlik ve Turizm)
Problems associated with the life-support systems and the environment. The role of human factor in changing the environment; interactions between tourism and the environment; analysis of relationships between the natural environment, the local economy, the local community and tourism.  Approaches in environmental planning and sustainable tourism management.
 
TRM 522  Çevre, Sürdürülebilirlik ve Turizm                                               (3+0+0)3   AKTS 7
Yaşam-destek sistemleri ve küresel çevre konusuna ilişkin problemler; çevrenin değişiminde insan faktörünün rolü; turizm ve çevre etkileşimleri; doğal çevre, yerel ekonomi, yerel halk ve turizm arasındaki ilişkilerin analizi. Çevresel planlama ve sürdürülebilir turizm yönetiminde yaklaşımlar.
 
TRM 523  Tourism Policy and Planning for Sustainability                             (3+0+0)3   ECTS 7
(Sürdürülebilir Turizm Politika ve Planlaması)
Tourism’s contribution to GDP, its multiplier effects, characteristics of employment and income generated by tourism.  Approaches and models concerning sustainable tourism planning; tourism policy making processes; stakeholder cooperation and involvement; role of public sector on policy and planning such as taxation, subsidy and regulation of the tourism industry for a sustainable development.  Evaluation of tourism plans and policies from local, national and international industry perspectives.  Comparative analysis of planning and policy approaches to tourism undertaken in selected countries and regions.
 
TRM 523  Sürdürülebilir Turizm Politika ve Planlaması                                (3+0+0)3   AKTS 7
Turizmin GSYİH’ye katkısı, çarpan etkisi, turizmin yarattığı istihdam ve gelirin özellikleri. Sürdürülebilir turizm planlaması yaklaşımları ve modelleri; turizm politikası oluşturma  süreçleri; paydaşların işbirliği ve sürece dahil edilmesi; sürdürülebilir turizm gelişimde vergilendirme, devlet desteği ve düzenlemeler gibi konularda kamu sektörünün politika belirleme ve planlamadaki rolü. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki turizm plan ve politikalarının  değerlendirilmesi; seçilmiş ülke ve bölgelerde yürütülen turizm planlama ve politika yaklaşımlarının karşılaştırılmalı incelenmesi.
 
TRM 525  Sustainable Business Development                                              (3+0+0)3   ECTS 7
(Sürdürülebilir İş Geliştirme)
Principles and features of sustainable business development and its impact on corporate performance; Crafting sustainable business strategies, balancing economic goal of profit and the wider economic, social and environmental values. Shareholder and stakeholder oriented models of the firm;"triple bottom line" (people, planet, profit) approach.  Sustainability reporting based on Global Reporting Initiative Guidelines.
 
TRM 525  Sürdürülebilir İş Geliştirme                                                         (3+0+0)3   AKTS 7
Sürdürülebilir iş geliştirme ilkeleri ve özellikleri ve kurumsal performansa etkileri. Sürdürülebilir işletme stratejilerinin oluşturulması, ekonomik kâr hedeflerinin ve daha geniş çapta ekonomik, sosyal ve çevresel değerlerin birlikte düşünülerek dengelenmesi. Hissedar ve paydaş odaklı firma modelleri; “üçlü bilanço” (insanlar, gezegen, kar) yaklaşımı. Küresel Raporlama Girişimi Prensipleri kullanılarak sürdürülebilirlik raporlaması.
 
TRM 526  Corporate Social Responsibility and Governance                           (3+0+0)3   ECTS 7
(Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim)
Theory of the firm; the theoretical foundations and practical problems of corporate governance.  Role and function of the board of directors and the management; role of accounting, disclosures and audits; shareholder/stakeholder rights and responsibilities.  International corporate governance codes and corporate governance principles of Turkey.
 
TRM 526  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim                                    (3+0+0)3   AKTS 7
Firma kuramı, kurumsal yönetişimin kuramsal temelleri ve uygulamadaki problemler.  Yönetim kurulunun ve işletme yönetiminin rolü ve görevleri; muhasebe, beyanlar ve denetimlerin önemi; ortak/paydaş hak ve sorumlulukları.  Uluslararası kurumsal yönetim kodları ve Türkiye’deki kurumsal yönetişim ilkeleri.
 
TRM 531  Management of Tourism Projects                                                 (3+0+0)3   ECTS 7
(Turizm Projelerinin Yönetimi)
Stakeholder analysis in private and public projects in tourism; private and public partnerships in international organizations.  Methods of collecting of project plan inputs; tools and techniques used in project planning; submitting the outputs of a project plan to viable stakeholders. Development of project scope, (work) breakdown structures, exploration of the impact of an increasingly complex business environment on project success.  Factors influencing project managers' adaptability to deal with unpredictability; focus on leading projects within tourism industry.
 
TRM 531  Turizm Projelerinin Yönetimi                                                      (3+0+0)3    AKTS 7
Özel ve kamusal turizm projelerinde paydaş analizi; uluslararası örgütleri de içeren özel ve kamusal ortaklıklar. Proje planı girdilerini toplama yöntemleri; proje planlamada kullanılan araç ve teknikler; proje çıktılarının mevcut paydaşlara sunulması. Proje kapsamının geliştirilmesi, iş konularının alt başlıklara ayrılması, artarak karmaşıklaşan iş ortamının proje başarısına etkisinin değerlendirilmesi. Proje yöneticisinin belirsizliklerle başa çıkma yeteneğini etkileyen unsurlar; turizm endüstrisinde önde gelen projelerin incelenmesi.
 
 TRM 532  Sustainable Human Resource Practices                                        (3+0+0)3   ECTS 7
(Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları)
The effects of environmental change on organizations; the role of human resource management systems in managing and maintaining change.  Methods of improving organizational systems for sustained performance; developing organizational capability through learning, adapting, innovating while interacting with other systems in and outside of the organization. Introduction of models, tools and techniques with specific applications to organizations that operate in the tourism industry such as hotels, airlines and event organizations.
 
TRM 532  Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Uygulamaları                                 (3+0+0)3   AKTS 7
Çevresel değişimlerin örgütler üzerine etkileri; insan kaynakları yönetim sistemlerinin değişimin yönetimi ve devamlılığının sağlanmasındaki rolü. Örgütsel sistemleri sürdürülebilir performans sağlayabilmek için geliştirmenin yöntemleri; örgüt içindeki ve dışındaki diğer sistemlerle etkileşim sırasında öğrenme, uyarlama ve yenilikler yoluyla örgütsel yeteneklerin geliştirilmesi.  Oteller, havayolu şirketleri, özel etkinlik firmaları gibi turizm endüstrisinde faaliyet gösteren örgütlere ilişkin model, araç ve tekniklerin tanıtımı.
 
 TRM 533  Management of Tourism Organizations                                        (3+0+0)3   ECTS 7
(Turizm Örgütlerinin Yönetimi)
Meanning and role of of management in tourism organizations; comparative analysis of different approaches for tourism management. Impacts of values, attitudes, expectations, communication, power and politics within work organizations; organizational leadership for securing a positive work climate and creation of committed teams.  Management to promote sustainability and ethical organizational practices; analysis of management trends for tourism organizations with a critical perspective.
 
 TRM 533  Turizm Örgütlerinin Yönetimi                                                     (3+0+0)3   AKTS 7
Turizm örgütlerinde yönetimin anlamı ve rolü; farklı turizm yönetimi yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi.  İş örgütlerinde değerler, tutumlar, beklentiler, iletişim, güç ve politikanın etkileri;  olumlu bir işyeri ortamının sağlanması ve bağlılığı yüksek çalışma ekiplerinin oluşturulması için örgütsel liderlik.  Sürdürülebilirliği ve etik değerlere bağlı örgütsel uygulamaları güçlendirecek yönetim; turizm örgütlerinde yönetim trendlerinin eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi.
 
TRM 534  Consulting in Tourism                                                                 (3+0+0)3   ECTS 7
(Turizm Yönetiminde Danışmanlık)
Basics of consulting profession.  Issues related to the gap of consultancy services for tourism organizations. The role played by management and consultant in the process; identification and demonstration of essential consultancy skills (strategic thinking, leadership, effective planning, communication); different consultancy needs of a range of organizations; special areas where consultancy know-how can be used in tourism industry.
 
TRM 534  Turizm Yönetiminde Danışmanlık                                                  (3+0+0)3  AKTS 7
Danışmanlık mesleğinin temelleri. Turizm işletmeleri için gereken danışmanlık hizmetlerindeki eksiklikler. Danışmanlık sürecinde yönetim ve danışmanın rolü; temel danışmanlık becerilerinin (stratejik düşünme, liderlik, etkin planlama ve iletişim) belirlenmesi ve uygulaması;  çeşitli örgütlerin farklı danışmanlık ihtiyaçları; danışmanlık yöntem bilgisinin turizm endüstrisinde kullanılabileceği özel alanlar. 
 
TRM541  Cultural Heritage Tourism                                                            (3+0+0)3   ECTS 7
(Kültürel Miras Turizmi)
The scope of cultural heritage tourism, cultural heritage conservation and management. Importance of developing and preserving cultural and heritage resources. The range of cultural heritage assets that can become viable tourism attractions and ways of linking quality cultural heritage tourism to community development; skills and roles of cultural heritage tourism professionals as they are related to the historic preservation field as well as the business environment with particular emphasis on marketing.
 
TRM 541  Kültürel Miras Turizmi                                                                (3+0+0)3   AKTS 7
Kültürel miras turizminin kapsamı, kültürel mirasın korunması ve yönetimi.  Kültür ve miras kaynaklarının geliştirilmesi ve korunmasının önemi.  Turizm çekim alanı haline gelebilecek kültür ve miras varlıkları yelpazesi ve nitelikli kültürel miras turizminin toplum kalkınması ile ilişkilendirilmesinin yolları; tarihi koruma çalışmaları ve iş dünyası arasında köprü görevi gören kültürel miras turizm uzmanlarının pazarlama başta olmak üzere sahip olması gereken beceriler ve roller.
 
TRM 542  Rural Tourism Development                                                         (3+0+0)3   ECTS 7 
(Kırsal Turizmin Geliştirilmesi)
Principles of rural tourism, including the scope of rural tourism and the cultural significance of the countryside. The tourism resources of rural areas; the benefits and costs of rural tourism development. Planning, marketing and management processes of rural tourism; factors that determine successful rural tourism development and management of tourism sites in environmentally and culturally sensitive areas.
 
 TRM 542  Kırsal Turizmin Geliştirilmesi                                                     (3+0+0)3   AKTS 7
Kırsal turizmin temel ilkeleri, kapsamı ve kültürel önemi.  Kırsal bölgelerin turizm öz kaynakları; kırsal turizmin geliştirilmesinde fayda ve maliyetler.  Kırsal turizmin geliştirilmesi için planlama, pazarlama ve yönetim faaliyetleri.  Kültürel ve çevresel olarak duyarlı bölgelerde kırsal turizmin geliştirilmesini ve turistik alanların yönetim faaliyetlerinin başarılı olmasını sağlayacak unsurlar.
 
TRM 543  Alternative Forms of Tourism                                                      (3+0+0)3   ECTS 7
(Alternatif Turizm Biçimleri)
Nature, characteristics and scope of tourism industry. New forms of tourism experience such as ecotourism, agritourism, voluntourism, wildlife tourism, wine tourism, pop-culture tourism, poverty tourism, ghetto tourism, literary tourism, slow tourism, diaspora tourism, and faith tourism.  Integration of contemporary forms with sustainable tourism planning and management. 
 
 TRM 543  Alternatif Turizm Biçimleri                                                         (3+0+0)3   AKTS 7
Turizm sektörünün yapısı, özellikleri ve kapsadığı alanlar.  Eko-turizm, tarım turizmi, gönüllü turizmi, yabani hayat turizmi, şarap turizmi, pop-kültür turizmi, yoksulluk turizmi, varoş turizmi, edebiyat turizmi, yavaş turizm, diaspora turizmi,  inanç turizm gibi yeni turizm deneyimi biçimleri. Yeni turizm alanlarının sürdürebilir turizm planlaması ve yönetimiyle bütünleştirilmesi.
 
 TRM 554   Research Methods in Tourism Management                                  (3+0+0)3  ECTS 7
(Turizm Yönetiminde Araştırma Yöntemleri)
An understanding of social science research methods and processes commonly used in tourism management research.  Introduction of research design, sampling methods, data collection methodology, data interpretation and analysis methods in tourism.  Use of different research methods in tourism management research.
 
 TRM 554  Turizm Yönetiminde Araştırma Yöntemleri                                    (3+0+0)3  AKTS 7
Turizm yönetimi araştırmalarında kullanılan sosyal bilimler araştırma yöntemleri ve süreçleri.  Turizmde araştırma tasarımı, örnekleme, veri toplama, analiz ve yorumlama yöntemleri.  Farklı araştırma metotlarının turizm yönetimi araştırmalarında kullanımı.
 
 TRM 556  Qualitative Research Methods                                                     (3+0+0)3   ECTS 7
(Nitel Araştırma Yöntemleri)
An overview of qualitative research methods and qualitative data sources; the design and practice of qualitative research; methods of inductive analysis of qualitative data including conceptual coding, grounded theory  and narrative analysis; discussion of research ethics, the politics of fieldwork, modes of validating researcher accounts and styles of writing up qualitative field research.
 
 TRM 556  Nitel Araştırma Yöntemleri                                                         (3+0+0)3   AKTS 7
Nitel araştırma yöntemlerine ve nitel araştırma için kullanılabilecek veri kaynaklarına genel bakış; nitel araştırmaların tasarım ve uygulaması; nitel verinin tümevarımcı analizinde kullanılan yöntemlerden kavramsal kodlama, gömülü kuram ve söylem analizi; araştırma etiği, saha çalışmasının politik yönleri, araştırmacı raporlarının geçerliliğinin sınanması ve nitel saha çalışması yazım biçimlerinin tanıtılması. 
 
TRM 579  Graduate Seminar                                                                      (0+1+0) 0   ECTS 2
(Lisansüstü Seminer)
Widening of students perspectives and awareness of topics of interest related to sustainable tourism management through seminars.
 
 TRM 579       Lisansüstü Seminer                                                             (0+1+0) 0   AKTS 2
Öğrencilerin sürdürülebilir turizm yönetimi ile ilgili konulardaki bakış açılarının ve farkındalılıklarının seminerler ile geliştirilmesi.
 
 TRM 690       M.A. Thesis                                                                      (0+0+0) 0    ECTS 30
 (Yüksek Lisans Tezi)
 
 TRM 690       Yüksek Lisans Tezi                                                           (0+0+0) 0    AKTS 30